"Malika-Heivak"
(former "Lola")

Malika-Heivak Hotel in Khiva